Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
Nowe zdjęcia
kościoła św. Macieja
we Wrocławiu
 wroclaw01  wroclaw02  wroclaw03  wroclaw04
wilno01 Wilno, kościół śś. Piotra i Pawła. Kościół śś. Piotra i Pawła na Antokolu słynie ze swojego wspaniałego barokowego wystroju wnętrza, którego powstanie zawdzięczamy mecenatowi hetmana Michała Kazimierza Paca. Program ideowy wystroju wnętrza jest odbiciem sarmackiej pobożności i zarazem magnackiej pychy fundatora, który zaplanował świątynię jako swoje mauzoleum i pomnik wychwalający jego dokonania wojenne. Kościół został zbudowany w latach 1668-76 przez architekta Jana Zaora z Krakowa. Było to wotum dziękczynne Michała Kazimierza Paca, hetmana wielkiego ... więcej
torun1 Toruń, kościół NMP. Kościół dla przybyłych do Torunia w 1239 r. franciszkanów budowany był w trzech etapach. W połowie XIII w. wzniesiono niewielki kościół salowy, który niedługo potem został zniszczony przez pożar. W latach 1270-1300 zbudowano dwunawową halę z prostokątnym prezbiterium. Wreszcie w 3. ćwierci XIV w. przebudowano korpus  nawowy a w 4. ćwierci wzniesiono prezbiterium. W 1557 r. kościół znalazł się w rękach protestantów. Dopiero w 1724 r. przekazano go bernardynom a od 1830 r. pełni funkcję świątyni parafialnej. W ostatnich latach XVIII w. obniżono dach nad ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła
w Nowym Wiśniczu
 nowy1  nowy2  nowy3  nowy4  nowy5
praga Praga, rotunda św. Marcina. Najstarsza praska rotunda została zbudowana między 1061 a 1092 przez króla czeskiego Wratysława I. W 1420 r. została spalona przez wojska husyckie. W czasie wojny trzydziestoletniej rotunda służyła jako skład prochu. Później znów została przeznaczono na cele kultu religijnego. W 2. połowie XVIII w. za panowania cesarza Józefa II świątynia została zamknięta. W 1845 rotundę wykupiła kapituła wyszehradzka, z inicjatywy której przeprowadzono gruntowną rekonstrukcję budowli. W wyniku przeprowadzonej w latach 1878-80 rekonstrukcji zamurowano ... więcej
branden Brandenburg, kościół św. Pawła, dawny dominikanów. Budowa kościoła dominikanów w Brandenburgu prowadzona była w dwóch etapach. Najpierw w 1296 r. rozpoczęto budowę prezbiterium a dopiero w 2. Połowie XIV w. wzniesiono korpus nawowy. Klasztor dominikanów został zlikwidowany wraz z nadejściem reformacji. W 1560 r. kościół stał się świątynią parafialną a budynki klasztorne zostały zamienione na szpital. W kwietniu 1945 r. w czasie ofensywy Armii Czerwonej kościół został zniszczony przez pożar. Zachowały się tylko ściany i sklepienia naw bocznych. Niezabezpieczone ruiny zawaliły się ... więcej