Lubelski klasztor kapucynów położony jest poza obszarem Starego Miasta przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Został ufundowany przez Pawła Karola Sanguszkę, marszałka wielkiego litewskiego i jego małżonkę Mariannę z Lubomirskich w 1721 r. naprzeciw należącego wtedy do Sanguszków pałacu. Zakonnicy przybyli do Lublina w 1724 r. a w latach 1726-33 wybudowane zostały budynki klasztorne i kościół według projektu architekta Karola Baya z Warszawy. W latach 1857-60 dostawiono do kościoła od wschodu kaplicę Niepokalanego Serca NMP. Kapucyni przebywali w Lublinie do kasaty klasztoru w ramach represji rosyjskich po powstaniu styczniowym w 1864 r. Odzyskali kościół i klasztor w 1919 r. i do dziś się nimi opiekują. Kościół złożony jest z prostokątnej, dwuprzęsłowej nawy, do której po obu stronach przylegają rzędy kaplic oraz z węższego prezbiterium zamkniętego ścianą prostą. Od wschodu do kościoła przylega duża neogotycka kaplica, zbudowana na planie prostokąta i zamknięta trójbocznie. Na zewnątrz opięta jest przyporami, między którymi znajdują się ostrołukowe okna. Fasada wzorowana jest na fasadzie warszawskiego kościoła kapucynów. W części środkowej rozczłonkowana pilastrami toskańskimi i zwieńczona trójkątnym szczytem, boczne części o podziałach ramowych ze spływami, na zakończeniach których ustawione zostały rzeźby śś. Piotra i Pawła. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowym na nawą, prezbiterium i kaplicą NMP oraz dachami pulpitowymi nad kaplicami bocznymi. Ściany wewnątrz kościoła rozczłonkowane są pilastrami wspierającymi wydatny gzyms i nakryte sklepieniami kolebkowymi na gurtach. Kaplica NMP nakryta jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W wyposażeniu wnętrza zwracają uwagę barokowe ołtarze w liczbie siedmiu z obrazami malowanymi przez pochodzącego z Holandii Petera van Roya oraz ambona. Pod chórem zakonnym mieści się krypta gdzie pochowany jest fundator klasztoru wraz z rodziną.

LITERATURA

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 22, Województwo lubelskie, Warszawa 1995
Strona internetowa: http://www.kapucyni-lublin.pl/