Lokalizacja:  Wrocław - Stare Miasto, pl. św. Krzysztofa 1 (51.107319, 17.036932)
Budowa: XV w.
Styl: gotyk

HISTORIA. Gotycki kościół św. Krzysztofa położony na placu o tej samej nazwie, zbudowany został na miejscu dawnej cmentarnej kaplicy p.w. św. Marii Egipcjanki. Obecny kościół został wzniesiony w XV w. Z 1405 r. pochodzi wzmianka o przesklepieniu wnętrz przez Henryka z Ząbkowic, zaś w 1461 r. ukończono wieżę, którą nakryto hełmem w 1575 r. Kościół należał do parafii św. Marii Magdaleny i odprawiano tu nabożeństwa dla ludności polskojęzycznej. W XVI w. do kościoła dostawiono przybudówki a w 1602 r. dobudowano zakrystię. Kościół poważnie ucierpiał w czasie działań wojennych w 1945 r. Po wojnie został zabezpieczony i stopniowo do 1970 r. odbudowany. Obecnie kościół św. Krzysztofa jest użytkowany przez wyznawców kościoła luterańskiego i raz w tygodniu odprawia się tu nabożeństwa w języku niemieckim.

ARCHITEKTURA. Kościół św. Krzyża zachował swój gotycki charakter mimo częściowego zasłonięcia bryły przez późniejsze renesansowe przybudówki. Złożony jest z trójprzęsłowej nawy i prezbiterium zamkniętego trójbocznie. Do nawy od zachodu dostawiona jest wieża, od południa kaplica i od północy przybudówki mieszkalne. Wieża kwadratowa, o czterech kondygnacjach podzielonych gzymsami, nakryta jest hełmem barokowym. Na zewnątrz kościół nakryty jest stromymi dachami dwuspadowymi nad nawą i prezbiterium, na przybudówkami wznoszą się dachy jednospadowe. Prezbiterium na zewnątrz opięte jest przyporami. Na zewnętrznych ścianach znajdują się XVI-wieczne epitafia. Prezbiterium wewnątrz nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, nawa zaś sieciowym. Arkada tęczy jest ostrołukowa.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wewnątrz koniecznie trzeba zobaczyć manierystyczny tryptyk umieszczony w prezbiterium. Ołtarz jest cennym przykładem śląskiej rzeźby z końca XVI w., wykonany został zapewne przez wrocławskiego artystę w latach 1591-92. Ołtarz przestawia program ideowy zgodny z religią luterańską. W polu środkowym znajduje się Chrystus Ukrzyżowany w towarzystwie Mojżesza i Dawida oraz Apostoła Pawła i Jana Chrzciciela (luteranie odrzucają kult świętych). Na awersach bocznych skrzydeł widnieją wyobrażenia czterech ewangelistów. Na rewersach zaś przedstawione są sceny" Wizja Ezechiela, Ofiara Abrahama, Sąd Ostateczny i Niesienie Krzyża.

LITERATURA

Antkowiak Z., Kościoły Wrocławia, Wrocław 1991
Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Strona internetowa: http://www.stchristophori.eu/