Lokalizacja: Kraków-Ruszcza, Rusiecka 13 (50.087816, 20.146967)
Budowa: ok. 1417
Styl: gotyk

HISTORIA I ARCHITEKTURA. W dawnej wsi Ruszcza obecnie w granicach Krakowa wznosi się gotycki kościół z około 1417 r., ufundowany przez Wierzbiętę z Branic, stolnika krakowskiego. Mimo, że w późniejszych wiekach kościół uległ pewnym przekształceniom to jednak zachował gotycki charakter. Złożony jest z dwuprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą oraz dwunawowego i dwuprzęsłowego korpusu. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia gotycka, zaś od wschodu w 1925 r. krakowski architekt Adolf Szyszko-Bohusz dobudował ośmioboczną zakrystię, nakrytą kopułą. Przy korpusie od zachodu dostawiona jest kwadratowa wieża, nakryta hełmem ostrosłupowym a od południa kruchta. Na zewnątrz ściany kościoła opięte są przyporami. Wewnątrz prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, podobnie jak nawa północna. Nawę główną nakrywa sklepienie kolebkowe z lunetami z XVII w. a jej ściany rozczłonkowane są pilastrami.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W barokowym ołtarzu głównym z 1. poł. XVII w. umieszczony jest obraz patrona świątyni św. Grzegorza Wielkiego, będący kopią obrazu Annibala Carracciego, namalowanego w 1600 r. dla rzymskiego kościoła San Gregorio Magno. Dwa inne barokowe ołtarze z XVIII w. ustawione są przy łuku tęczy. Kolejny również barokowy ołtarz znajduje się w nawie bocznej, został w nim umieszczony XVII-wieczny krucyfiks. W kościele znajduje się też kamienna płyta nagrobna fundatora kościoła Wierzbięty z Branic z przedstawieniem rycerza z 1425 r.

Rzut poziomy za:Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Zdjęcia z wnętrza kościoła wykonał Andrzej Mleczko

LITERATURA

Adamczewski J., Kraków od A do Z, Kraków 1992
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie , z. 6, Powiat krakowski, Warszawa 1953
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994
Rożek M., Gondkowa B., Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 2003